Göteborgs däckhotell

GÖTEBORGS DÄCKHOTELL

för 950 KR 

kommer vi ut till er och byter era däck på bilen!

 

Priset är per säsong inkl. moms

Villkor för däckförvaring

 

1. Förvaringsavtalet

Göteborgs Däckhotell AB ska under avtalstiden förvara kundens däck och/eller fälgar på ett fackmannamässigt sätt, med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen samt samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt. Huvudprestationen består i omhändertagande, tillsyn tvätt och vård i övrigt av kundens däck och/eller fälgar under avtalstiden. Verkstaden ska kontrollera mönsterdjup, lufttryck samt skick på däck/fälg. Kunden ska vid inleverrandet av däck erhålla ett kvitto som gör det möjligt att identifiera de däck och/eller fälgar, detta sker genom mail.

 

 

2. Fel och dröjsmål i förvaringen

Är kunden konsument gäller dessutom Konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) fel i tjänsten föreligger om resultatet avviker från det som kunden har rätt att kräva enligt förvaringsavtalet i punkten 1. Förutsättningar för påföljder vid fel och dröjsmål, kundens rätt att avbeställa förvaringstjänsten, Göteborgs Däckhotell AB's rätt till ersättning för förluster i anledning av konsumentens avbeställning, Göteborgs Däckhotell AB's skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd anges i de allmänna villkoren samt i konsumenttjänstlagen.

Göteborgs Däckhotell AB's ersättningsskyldighet till kunden på grund av skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet

2.1. Är kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation.

2.2. Är kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Göteborgs Däckhotell AB ansvarar för fel, endast om kunden inom skälig tid efter det att han/hon märkt eller borde märka felet underrättar Göteborgs Däckhotell AB (reklamerar). Kundens reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkt när felet upptäcktes. Har förvaringsuppdraget avslutats får kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Göteborgs Däckhotell AB om att han/hon vill åberopa dröjsmålet. 

3. Betalningsvillkor

Däckhotellsplatsen betalas när Däcken levereras in vid säsongsbytet

För privatpersoner sker Betalning sker i förskott strax innan bytet. För företagskunder faktureras köpen Vid dröjsmål med betalning uttas dröjsmålsränta enligt lag. För betalningspåminnelse utgår särskild avgift.

4. Rätten att hålla kvar däck/fälg

Är konsumenten sen med betalningen får Göteborgs Däckhotell AB hålla kvar däck och/eller fälg till dess att Göteborgs Däckhotell AB fått betalt, eller vid tvist om betalningen, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för det belopp Göteborgs Däckhotell AB har krävt. Har konsumenten inte avhämtat däck och/eller fälg efter avtalstidens slut har verkstaden rätt att försälja de förvarade däcken/fälgarna i enlighet med bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (1985:982).

4.1. Är kunden näringsidkare och sen med betalning har Göteborgs Däckhotell AB rätt att tidigast 30 dagar efter det att underrättelse om hävning sänts till kunden realisera förvarat gods.

4.2. Är kunden näringsidkare och däcken inte har avhämtats innan förvaringstidens utgång tillfaller däcken Göteborgs Däckhotell AB.

5. Övriga bestämmelser

Det åligger kunden att tillse att Göteborgs Däckhotell AB har aktuella kontaktuppgifter för kallelse till däcksskifte.

5.1. Om kunden inte finns tillgänglig vid överenskommen tid vid hämtning/lämning av bil, debiteras kunden för en ny hämtning/lämning.

5.2 Om det skulle uppstå en olycka med kundens fordon när Göteborgs Däckhotell AB hantera denna står Göteborgs Däckhotell AB för självrisk inkl. hyrbil.

5.3. Om någondera part väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbar upphörande.

5.4 Göteborgs Däckhotell AB förbehåller sig rätten att indexreglera sin prissättning.

6. Force Majeure

Force Majeure i händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Tågaborgs Bilservice ABs sida, som gör att Tågaborgs Bilservice AB ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Tågaborgs Bilservice AB  befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal

Avtalet sägs upp genom att maila till avsluta@goteborgsdackhotell.se, mailet besvaras och bekräftas av göteborgs däckhotell och däcken hämtas av kunden.

 

­